رئیس هیئت مدیره

Nader Ataei

آقای نادر عطایی

سمت: رئیس هیئت مدیره

سوابق تحصیلی: 

    * کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه نیوپورت

    * کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه بنگلور

سوابق اجرایی:

    * بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره گروه جهانپارس

    * بنیانگذار و عضو شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا

    * عضو شورای عالی سندیکای شرکت های ساختمانی

    * عضو هیئت مدیره انجمن APEC