ارزش های ما

ریشه ارزش های ما عبارتست از: تعهد به جامعه، تخصص در حرفه

ارزش های ما شالوده فرهنگ سازمانی ما را تشکیل می دهد. آنچه ما را طی بیش از نیم قرن تجربه از سازمانی متعهد به خانواده ای متعهد و کوشا مبدل ساخته است، همانا ارزش های کلیدی سازمان است که رئوس آن عبارتند از: :

 • تعهد سازمانی
 • پویایی و نوآوری
 • استفاده بهینه از منابع
 • احترام به کرامت انسانی
 • ایجاد ارزش برای ذینفعان
 • پاسخگویی
 • تعهد به مسئولیت اجتماعی
 • ایجاد فرصت های شغلی برابر
 • یکپارچگی سازمانی
 • شفافیت و صداقت
 • تشویق به ارتقا فنی و دانش کارکنان
 • تعهد نسبت به محیط زیست

ارزشها ، رفتارها و باورهای بنیادی ما