Your PHP version (7.4.33) is not working on this theme. Please change it to PHP 7.2, 7.3, or 7.4 (Contact your hosting support.)

ارزش های ما | جهانپارس | جهان پارس | jahanpars

ارزش های ما

ارزش های ما

ریشه ارزش های ما عبارتست از: تعهد به جامعه، تخصص در حرفه

ارزش های ما شالوده فرهنگ سازمانی ما را تشکیل می دهد. آنچه ما را طی بیش از نیم قرن تجربه از سازمانی متعهد به خانواده ای متعهد و کوشا مبدل ساخته است، همانا ارزش های کلیدی سازمان است که رئوس آن عبارتند از: :

 • تعهد سازمانی
 • پویایی و نوآوری
 • استفاده بهینه از منابع
 • احترام به کرامت انسانی
 • ایجاد ارزش برای ذینفعان
 • پاسخگویی
 • تعهد به مسئولیت اجتماعی
 • ایجاد فرصت های شغلی برابر
 • یکپارچگی سازمانی
 • شفافیت و صداقت
 • تشویق به ارتقا فنی و دانش کارکنان
 • تعهد نسبت به محیط زیست

ارزشها ، رفتارها و باورهای بنیادی ما