زیر ساخت

عملیات زیرسازی راه آهن شیراز- بوشهر

محل اجرا:استان فارس

شرح کار: عملیات تکمیلی زیرسازی از کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۰۰۰+۱۰۰

کارفرما:شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

تاریخ شروع:مرداد ماه۱۴۰۰