پتروشیمی و شیمیایی

پروژه احداث سکوهای میدان ابوذر A 20-21

محل اجرا:خلیج فارس

ظرفیت:۱۸هزار بشکه نفت در روز

کارفرما:شرکت نفت فلات قاره ایران

تاریخ شروع:اسفند ماه۱۳۹۰