ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ثابت قدم در بهداشت، ایمنی و محیط زیست

اطمینان از بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صدر اولویت های استراتژیک جهانپارس قرار دارد. اعتقاد حرفه ای به حفظ منابع طبیعی برای نسل های آتی ما را بر آن ساخته است که اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست را نه تنها در دوره اجرای پروژه بلکه پس از زمان تحویل و در دوره بهره برداری نیز با جدیت تبیین نماییم. تیم مدیریت پروژه با نظارت مستقل و مستمر دپارتمان HSE، مسئول گردآوری داده های حوادث و متعاقباً تحلیل ریشه ای آنها می باشد. پس از تعیین علل و آثار حادثه، درس آموخته های مربوطه جهت جلوگیری از حوادث مشابه و کاهش آثار و احتمال رویداد های منفی ثبت و توزیع میگردد.

سیاست های بهداشت، ایمنی و محیط زیست گروه جهانپارس

شرکت جهانپارس با بیش از نیم قرن تجربه به عنوان یک پیمانکار عمومی در اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی و سایر طرح های زیربنایی، متعهد به رعایت کلیه قوانین، مقررات و الزامات حاکم بر خدمات خود بوده و در جهت کسب رضایت کلیه ذینفعان، رئوس زیر را بعنوان اهداف برتر سازمان برگزیده است:

  • ارتقاء سطح ایمنی شغلی و بهداشت حرفهای کارکنان از طریق پیشگیری از حوادث و مصدومیتها
  • ارتقاء توانمندی کارکنان از طریق آموزشهای به روز
  • ارتقاء رضایت کارفرمایان و سایر ذینفعان
  • افزایش سودآوری شرکت و حفظ منافع صاحبان سهام
  • بهبود مستمر مدیریت پروژه ها
  • توسعه بازار و افزایش زمینه های کاری داخلی و بینالمللی
  • ارتقاء ساختار مدیریتی موجود به سمت تشکیل هولدینگ
  • حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آلاینده های زیست محیطی